Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa: 1x32

Xu Shu turns back to recommend Zhuge Liang to Liu Bei

Three Kingdoms: 1×32
Jun. 03, 2010
Được chia sẻ0